Projecten

In de zomer van 2021 zijn de ambities van het regioplatform herijkt en geconcretiseerd. 
In 2022 en 2023 ligt de focus op het realiseren van onderstaande projecten. 

Triage & transfer - Vooruitdenken, zodat we de juiste zorg op de juiste plek kunnen leveren

Start Q4 2021 | Projectleider Pascha Lodder

Project 1

Ontslag- of indicatiehuddle invoeren in relevante klinieken van de ziekenhuizen, bij deze huddle zijn niet alleen ziekenhuismedewerkers maar ook verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)collega’s betrokken zodat direct gezamenlijk kan worden doorgesproken wat de patiënt nodig heeft.

Project 2

Capaciteitsplanning ketenbreed. Vooruitdenken over de match tussen het zorgaanbod en de zorgvraag in de keten. In dit project wordt onderzocht hoe we het zorgaanbod in de VVT verder kunnen uitbreiden met informatie over capaciteit en hoe we als keten transparant informatie kunnen delen over de te verwachten zorgvraag. 

Al lopende projecten: verkeerde bedden projecten: analyse in West-Friesland en Waterland (Dijklander, Omring en Zorgcirkel) naar oorzaken en oplossingen voor verkeerde bed ligdagen. 

Project 3

Subacute zorgstraat, een transmuraal en multidisciplinair poliklinisch zorgpad waarmee opname/SEH bezoek wordt voorkomen. In dit project wordt in eerste instantie onderzocht of dit zorgproduct een goede aanvulling is op de reeds bestaande zorgproducten in de (sub)acute zorgketen. Al lopende projecten: ouderenkliniek in Purmerend en triagist VVT op de Spoedeisende Hulp (SEH) in Noordwest Ziekenhuisgroep (Alkmaar en Den Helder en Dijklander Ziekenhuis (Purmerend en Hoorn) 

Project 4

Naast verpleegkundige overdracht ook medicatie overdracht en (para)medische overdracht. Vergelijkbaar met InZicht 2 voor verpleegkundige overdracht hebben we de wens om de (para)medische overdracht en medicatieoverdracht in eenheid van taal digitaal uit te wisselen. Dit vraagt ook om een koppeling tussen systemen. Al lopende projecten: InZicht 2 en VIPP5

Zorgservicecentrale - Zodanig triëren dat juiste zorg op de juiste plek plaatsvindt

Start 2022 Q1 | Projectleider Martine Twisk

Project 1

Eén (virtueel) coördinatiepunt voor gezamenlijke triage van zorgvragen en medische vragen. Vervolgens wordt onderzocht of dit punt ook kan fungeren als één eenduidig loket/aanspreekpunt voor patiënt en mantelzorger bij de start van een zorgvraag. 

Project 2

Eén (virtueel) coördinatiepunt voor transfer ziekenhuis-VVT, vanuit huis naar VVT etc. m.u.v. langdurig verblijf. 

Project 3

Eén punt voor zorginzet van monitoring op afstand. 

Project 4

W(et)M(aatschappelijke) O(ndersteuning)zorg integreren in de zorgcentrale

In 2021 werken Omring en Zorgcirkel aan integratie van hun coördinatiepunten voor triage en transfer.

Netwerkzorg - Eigen regie patiënt vergroten – Juiste zorg op juiste plek

Start Q4 2021 | Projectleider a.i. Esther Muusse

Project 1

Netwerkdossier ontwikkelen dat informatie inzichtelijk maakt voor patiënten en zorgverleners in het zorgnetwerk van een patiënt. In 2022 faciliteert het regioplatform een proefopstelling van een zorgnetwerkomgeving voor Hospital at Home en Advanced care planning in acute zorgketen.

Project 2

Online overzicht/toolkit van zorgproducten voor zorgverleners die bij de patiënt thuis komen

Project 3

Consultatie voor wijkverpleging van specialist (zoals specialist ouderenzorg of geriater)

Project 4

ACP (Advanced Care Planning): wie is de patiënt en wat is voor hem/haar belangrijk? In dit project ligt de focus op het in gebruik nemen van een eenduidig ACP format in Noord-Holland Noord met eenduidige gezamenlijke werkafspraken over de registratie en het digitaal delen van de uitkomsten van het gesprek voor zorgverleners. 

 

Contact

Voor meer informatie over het regioplatform kunt u contact opnemen met Andrea Poodt, programmamanager regioplatform.
Bel 06 53935204 of mail naar a.poodt@regioplatformnh.nl