Projecten

Triage & Transfer

Triage & Transfer richt zich op het beter benutten van de bestaande capaciteit in de regio. Onder andere door een betere doorstroom van patiënten in de keten, het oplossen van knelpunten in het proces tussen organisaties en het gezamenlijk inrichten van ketenbreed capaciteitsmanagement.

Ketenoptimalisatie

Projectleider: Susan Olde Kalter

Optimalisatie van werkprocessen: in- door- en uitstroom in de keten. Dit project kent vier deelprojecten:

  • Verbeteringen in het ontslagproces door Medisch Klaar Datum (MKD)

  • Overdrachten gereed bij ontslag

  • Medicatiebeheer bij ontslag

  • Flexibiliseren van opnamemogelijkheden in VVT-instellingen

Capaciteitsmanagement ketenbreed

Projectleider: Andrea Poodt

Met regionaal ketenbreed capaciteit management beter benutten van het zorgaanbod, waarbij je structureel zorgaanbod en zorgvraag over de keten voor de regio op elkaar afstemt.

Zorg Dichtbij

Zorg Dichtbij heeft tot doel om (digitale) zorg thuis schaalbaar te organiseren, zodat schaarse zorgcapaciteit zo ingezet wordt dat patiënten kwalitatief goede zorg blijven krijgen: de juiste zorg op de juiste plek.

Digitale Zorg Dichtbij

Projectleider: Martine Twisk

Het idee achter Digitale Zorg Dichtbij is dat mensen met chronische aandoeningen zelf metingen thuis kunnen doen en op regelmatige basis vragen beantwoorden over hun gezondheid. Zo houden zij zelf meer grip op hun gezondheid en hebben ze minder zorg nodig van ziekenhuis en huisarts. Monitoring vindt dan plaats vanuit een zogenoemde ‘zorgservicecentrale’. Hier worden metingen bijgehouden. Als uit de metingen blijkt dat er snel hulp nodig is, dan wordt deze direct ingeschakeld.  

Hospital@Home

Projectleider: Lisanne Wigchert

Zorg zoveel mogelijk in de thuissituatie bieden, met regie bij de patiënt.

Netwerkzorg

Via netwerkzorg faciliteren we dat een patiënt naadloos passende zorg kan krijgen in gehele keten en meer regie kan voeren.

Proefopstelling Netwerkdossier

Projectleider: Marlies Peters

De proefopstelling is bedoeld om een netwerkdossier te ontwikkelen dat informatie inzichtelijk maakt voor patiënten en zorgverleners in het zorgnetwerk van een patiënt. In 2022 faciliteerde Regioplatform een proefopstelling van een zorgnetwerkomgeving voor Hospital at Home en Advanced care planning in de acute zorgketen.

Proactieve Zorgplanning (PZP)

Projectleiders: Noor Toet & Marjon van Rijn

Proactieve zorgplanning (PZP): wie is de patiënt en wat is voor hem/haar belangrijk? In dit project ligt de focus op het in gebruik nemen van een eenduidig PZP-format in Noord-Holland Noord met eenduidige gezamenlijke werkafspraken over de registratie en het digitaal delen van de uitkomsten van het gesprek voor zorgverleners. 

Praktische tools: Transmuraal Zorgpad PZP en formulier

Ontwikkelaar: Regioplatform

Soort: Zorgpad en formulier

Gebruiker: Beleidsmakers, Huisartsen, Kaderartsen, Praktijkondersteuners, Specialisten ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen, Verzorgenden IG

Versie: December 2023

Doelgroep: Ouderen 70+ en wilsbekwaam

 

 

Achtergrond

Om de juiste zorg op de juiste plek te bieden – zeker in iemands laatste levensjaren – is het nodig om de wensen en behoeften van mensen te kennen en te weten wat voor iemand écht belangrijk is. Nu wordt regelmatig nog zorg geboden die ongewenst blijkt voor de patiënt/cliënt en overlijdt een deel van de mensen niet op de plek die zij voor ogen hadden. Dit komt mede omdat er nog veel praktijkvariatie is, zowel bij het herkennen en markeren van een palliatieve zorgbehoefte, rollen en verantwoordelijkheden onduidelijk zijn, en er geen eenheid van taal is onderling, zowel binnen als tussen verschillende disciplines en settingen.
 

Doel

Het doel van dit zorgpad is het bieden van een eenduidige aanpak voor proactieve zorgplanning binnen het werkgebied van het Regioplatform, werkbaar en te gebruiken voor alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij proactieve zorgplanning.

 

Doelgroep

Het zorgpad is ontwikkeld binnen het Regioplatformen richt zich in eerste instantie op de wilsbekwame Nederlandstalige bevolking van 70 jaar en ouder bij wie een zorgprofessional niet verbaasd zou zijn als deze persoon binnen een jaar komt te overlijden (surprise question). Specifieke doelgroepen waarvoor mogelijk aanvullende informatie moet worden opgenomen in het zorgpad, zoals mensen met dementie, worden in de doorontwikkeling verder uitgewerkt. Uiteraard kan het zorgpad naar eigen inzicht, kennis en ervaring ook gebruikt worden bij andere doelgroepen.

 

Werkwijze

Het zorgpad is tot stand gekomen op basis van input van zorgprofessionals in het werkgebied van het Regioplatform. Door middel van focusgroepen zijn bij verpleegkundigen, artsen, beleidsmakers en cliëntvertegenwoordigers uit zowel ziekenhuis, thuiszorg als huisartspraktijk wensen en voorkeuren voor het zorgpad in kaart gebracht. Op basis van deze focusgroepen, de bestaande elektronische patiëntdossiers, het kwaliteitskader palliatieve zorg en de richtlijnen proactieve zorgplanning van zowel SKILZ als IKNL is een concept zorgpad en formulier ontwikkeld. Dit concept is vervolgens door middel van feedbacksessies getoetst bij een grote, diverse groep zorgprofessionals. Het resultaat is een zorgpad dat zorgvuldig is afgestemd op de specifieke wensen en behoeften van zorgprofessionals binnen het werkgebied van het Regioplatform en past binnen de bestaande structuren van de verschillende elektronische patientendossiers.


Doorontwikkeling

Belangrijk om te benadrukken is dat, ondanks de zorgvuldige ontwikkeling, het zorgpad nog aan veranderingen onderhevig is. Een vervolg pilot zal worden uitgevoerd om het zorgpad verder in de praktijk te testen. Hierbij kunnen beschrijvingen binnen het zorgpad nog worden aangepast op basis van verkregen inzichten en ervaringen.

 

Regioplatform en samenwerking

Dit initiatief vanuit het Regioplatform is gezamenlijk ontwikkeld door Noordwest Ziekenhuisgroep, Zorgcirkel, Omring, Dijklander Ziekenhuis, HZW (Huisartsen Zaanstreek Waterland), het Zaans Medisch Centrum, Amsterdam UMC en Hogeschool van Amsterdam.

 

Contactpersonen

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Marjon van Rijn en Noor Toet

m.vanrijn@amsterdamumc.nl en n.toet@RegioplatformNH.nl 

Contact

Voor meer informatie over het regioplatform kunt u contact opnemen met Andrea Poodt, programmamanager regioplatform.
Bel 06 53935204 of mail naar a.poodt@regioplatformnh.nl